VÅRA TJÄNSTER TILL KONSUMENTER

 

BAKGRUND

Enligt konsumentverkets sammanställning av konsumentklagomål för 2015 ligger köp av hantverkstjänster i topp för inkomna ärenden. Drygt nio procent av klagomålen rör reparationer och underhåll av bostad. Vanligen handlar det om att arbetena blev dyrare, tog längre tid eller att utförandet inte blev det som konsumenten hade förväntat sig. Vanligen grundar sig klagomålen på bristande kommunikation där arbetenas omfattning, pris, tid och kvalité inte har definierats eller dokumenterats i någon form av avtal.

KONSUMENTTJÄNSTLAGEN

Juridiskt är det konsumenttjänstlagen (1985:716) som reglerar konsumententreprenader. Konsumenttjänstlägen är en tvingande lagstiftning vilket innebär att konsumenttjänstlagen inte kan avtalas bort, om avtalet är till konsumentens nackdel. På konsumentmarknaden finns två standardavtal som gemensamt utarbetats Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggnadsindustrier.

ABS 09 är avsedda att användas vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) som en näringsidkare utför åt en konsument. Hantverksformuläret 09 är avsett att användas för reparations- och ombyggnadsarbeten.

INVETERING FÖR ÅTGÄRDER

Inledningsvis gör jag en inventering av åtgärdsbehov – tillsammans med uppdragsgivaren går jag igenom byggnaden för att bestämma arbetenas omfattning. Det är viktigt att få med alla önskade arbeten i en offertförfrågan för att undvika fördyrningen genom tilläggsbeställningar. I inventeringen Identifieras eventuella åtgärder som är lämpliga att utföra samtidigt med de beställda arbetena.

ARBETSBESKRIVNING

Utifrån inventeringen utformas en arbetsbeskrivning med krav på utföranden och val av material. Arbetsbeskrivning ska även omfatta miljökrav så som omhändertagande av rivningsmassor och avfall. I beskrivningen redovisas förutsättningar för entreprenaden såsom toalett, lunchrum, vatten, transportvägar, el och andra betingelser.

KRAV PÅ PROJEKT

FFM Konsult & Måleri hjälper dig att utforma administrativa krav så som starttid, sluttid, arbetstider, egenkontroller, rutiner för beställning av tilläggsarbeten, betalningsplan, arbetsmiljöplan, försäkring, krav på tidigare erfarenhet, antal lärlingar i förhållande till gesäller, underentreprenörer, arbetsledning, krav på språkkunskaper, yrkesbevis och utbildning, yrkesbehörighet, medlem i branschorganisation, fastställa viten vid försening eller brister i egenkontroller.

KONTROLL UNDER ENTREPRENADTIDEN

Punk 7. ABS 09 ”Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig. Sådan kontroll medför inte någon inskränkning i entreprenörens kontraktsenliga ansvar”. Säkraste sättet att undvika fel och brister i en entreprenad är att genomföra regelbundna kontroller. Fel och brister som antecknas vid en slutbesiktning är ofta svåra, eller blir orimligt dyra, att åtgärda i efterhand.

FÖRBESIKTNING

Förbesiktning kan genomföras som så kallad normerande förbesiktning för att fastställa status på referensytor. Förbesiktning kan också genomföras på arbeten som byggs in och inte är åtkomliga för besiktning vid ett senare tillfälle. Förbesiktning kan bli aktuell om beställaren vill ta en del av entreprenaden i bruk innan hela entreprenaden är färdigställd.

SLUTBESIKTNING

§ 53 Konsumenttjänstlagen. ”Vid småhusentreprenader skall slutbesiktning göras om part begär det”. En slutbesiktning har en omfattande rättsverkan på en entreprenad. Om entreprenaden blir godkänd börjar reklamationstiden och ansvarstiden att löpa. Sedan en småhusentreprenad blivit godkänd vid en slutbesiktning får en konsument endast åberopa fel som har antecknats i besiktningsutlåtande, eller fel som:

  1. Konsumenten har påtalat vid slutbesiktningen men som besiktningsmannen inte har ansett utgöra fel.
  2. Besiktningsmannen verken har märkt eller borde ha märkt vid slutbesiktningen (dolt fel).
  3. Har påtalats av konsumenten för näringsidkaren inom sex månader från slutbesiktningen.

Med andra ord är det mycket viktigt att konsumenten är uppmärksam och omedelbart, skriftligen reklamerar fel till näringsidkaren, som uppmärksammas inom sexmånaders perioden. Om entreprenaden inte kan godkännas vid slutbesiktningen skall besiktningsmannen, om parterna inte bestämmer annat, föreskriva en ny slutbesiktning vid ett senare tillfälle.

GARANTIBESIKTNING

Inom två år från den dagen då en småhusentreprenad blev godkänd vid en slutbesiktning har part rätt att påkalla en § 59 besiktning. Besiktningen skall konstatera om fel enligt § 9 konsumenttjänstlagen har framträtt under perioden.

UTLÅTANDE SAKKUNNIG MÅLERI 

Ibland kan det vara nödvändigt att fastställa status på en byggnad vid en viss tidpunkt. Det kan gälla för försäkringsärenden, hävning av konsumentavtal, inför köp eller överlåtelser eller vid reklamation av utförda arbeten.

KONTAKT

FFM Konsult
Lida 110
36195 Långasjö

Telefon: 076-891 88 88
stefan.nilsson@ffmkonsult.se

HÄMTA DOKUMENT

Ladda ned Entreprenadkontrakt

Ladda ner Hantverkarformuläret

Kontakt

Välkommen att kontakta FFM Konsult.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.