TJÄNSTER TILL FÖRETAG

 

 • Entreprenadbesiktning (AB04 eller ABT06)
 • Beställarens kontrollant
 • Inventeringar av underhållsbehov
 • Statuskontroller
 • Granskning av handlingar
 • Projektering

ENTREPRENADBESIKTNINGAR 


7§1 Förbesiktning

 • Då arbete efter färdigställande av entreprenaden inte är, eller inte utan väsentligt ingrepp, blir åtkomlig för besiktning.
 • Då avhjälpande av fel i arbete efter färdigställande skulle vara till väsentlig olägenhet för en part.
 • Då arbete före färdigställandet tas i bruk av beställaren.
 • Då i övrigt särskilda skäl härför föreligger.

Särskilda skäl kan vara normerande förbesiktning av referensarbeten eller seriearbeten som ska utföras upprepade gånger i en entreprenad. Förbesiktning kan också utföras som fortlöpande förbesiktning under entreprenadtiden, exempelvis kan enskilda våningsplan förbesiktigas efter färdigställande. Förbesiktning följs vanligen upp av en efterbesiktning av noterade fel.

7§2: Slutbesiktning

 • Slutbesiktning ska, om parterna inte avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång, eller om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd.
 • Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för besiktning.
 • Part har rätt att påkalla slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden, om beställaren tar eller begär att få ta delen i bruk.
 • Slutbesiktning ska ske när respektive huvuddel är färdigställd.

En godkänd slutbesiktning för med sig en omfattande rättsverkan. Bl. a börjar garantitiden att löpa, ansvaret för skador i entreprenaden övergår till beställare, innehållen del av kontraktssumman ska betalas, beställarens tidsfrist på 6 månader att anmäla eventuella fel som ej noterats vid slutbesiktningen börjar löpa. Om entreprenaden vid slutbesiktningen inte är så färdigställd att den kan godkännas får besiktningsmannen avbryta besiktningen och föreskriva ny slutbesiktning. Besiktningsmannen kan även föreskriva försatt slutbesiktning om entreprenaden inte kan godkännas.

BESIKTNINGAR EFTER GODKÄND SLUTBESIKTNING

7§2 Kompletterande slutbesiktning
Kompletterande slutbesiktning föreskrivs på sådant som inte går att besiktiga vid tillfället för slutbesiktning. Exempelvis utvändiga målningsarbeten som inte kan utföras vintertid.

7§3 Garantibesiktning
Om parterna inte avtalat om annat utförs garantibesiktning före utgången av den kortaste garantitiden. Vanligen är garantitiden 2 år.

7§4 Särskild besiktning
Part har rätt att påkalla särskild besiktning efter entreprenadtidens utgång med avseende på sådana fel som påtalats av beställaren.

7§5 Efterbesiktning
Efterbesiktning utförs för att konstatera om fel som noterats vid slutbesiktning, kompletterande slutbesiktning, garantibesiktning eller särskild besiktning blivit avhjälpta.

3§5 BESTÄLLARENS KONTROLLANT

Beställaren utövar den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig. Sådan kontroll medför ingen inskränkning i entreprenörens kontraktsenliga ansvar. En av beställaren utsedd kontrollant får vidta de åtgärder som krävs för att genomföra kontrollen. Kontrollanten har tillträde till hela entreprenadområdet och andra platser, verkstäder, där arbete utförs på uppdrag av entreprenören. Kontrollanten har även rätt att använda entreprenörens instrument, kontrollanordningar och kontrollverktyg som finns på arbetsplatsen. Kontrollanten har också rätt till behövlig handräckning från entreprenören för att utöva kontrollen.

INVENTERING & KOSTNADSBERÄKNING 

För många fastighetsägare och förvaltare är invertering av underhållsbehovet ett bra hjälpmedel i planerings och budgetarbetet. I inventeringen klassificeras byggnader eller byggnadsdelar i tidsordning efter det bedömda underhållsbehovet. Föreslagna underhållsåtgärder kostnadsberäknas med hjälp av nyckeltal och kan därefter utgöra underlag för upphandling eller läggas in i en flerårig underhållsplan.

STATUSKONTROLLER

Statuskontroll utförs för att fastställa en byggnadsstatus vid en viss tidpunkt. Det kan vara aktuellt vid tvister, försäkringsärenden, värderingar eller överlåtelser.

GRANSKNING AV HANDLINGAR 

Koderna i AMA HUS är abstrakta och det krävs erfarenhet att föreskriva rätt kod, eller kombination av koder, för att uppnå önskad kvalitet till rätt pris. FFM Konsult erbjuder hjälp med att granska tekniska beskrivningar i förfrågningsunderlag innan upphandling sker.

PROJEKTERING

FFM Konsult & Måleri utför projektering för måleriarbeten och upprättar måleribeskrivningar enligt råd och anvisningar i AMA HUS.

PROJEKTLEDNING

FFM Konsult & Måleri åtar sig uppdrag som projektledare för entreprenader.

KONTAKT

FFM Konsult
Lida 110
36195 Långasjö

Telefon: 076-891 88 88
stefan.nilsson@ffmkonsult.se

HÄMTA DOKUMENT

Ladda ned Entreprenadkontrakt

Ladda ner Hantverkarformuläret

Kontakt

Välkommen att kontakta FFM Konsult.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen accepterar du vår användning av cookies.